TGG – IATA DGR / ICAO TI

Internationale Luftverkehrsvereinigung
Gefahrgutvorschriften

International Air Transport Association
Dangerous Goods Regulations

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
Technische Anweisungen

International Civil Aviation Organization
Technical Instructions

Link zu Gesetzestexten.

PAGE UNDER CONSTRUCTION